OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

Oprávnenie odborov a kolektívne vyjednávanie

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

(č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) je základným právnym predpisom upravujúcim procesnú stránku kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách. Upravuje pravidlá pre uzatváranie kolektívnych zmlúv, postup pri riešení kolektívnych sporov, postup pri uplatnení práva na štrajk a na výluku. 


... celý článok ...

Kolektívne vyjednávanie

Ťažisko funkcie odborových orgánov pri zastupovaní záujmov zamestnancov spočíva v uzatváraní kolektívnych zmlúv. Úloha odborových orgánov v tejto oblasti vychádza predovšetkým z Dohovoru MOP č. 154 z roku 1981 o podpore kolektívneho vyjednávania a z Odporúčania MOP č. 163 z roku 1981 o podpore kolektívneho vyjednávania a je v súlade s Odporúčaním MOP č. 91 z roku 1951 o kolektívnych dohodách. 
Kolektívna zmluva je dvojstranným právnym úkonom. Možno ju považovať za prameň práva s rovnakými právnymi následkami ako má zákon. Nároky, ktoré vznikli z kolektívnej zmluvy jednotlivým zamestnancom sa uplatňujú a uspokojujú ako ostatné nároky zamestnancov z pracovného pomeru. Možno ich vymáhať súdnou cestou.
Kolektívna zmluva nemá zákonom vymedzený obsah. Jej obsah vychádza z princípu zmluvnej voľnosti ako aj z autonómneho postavenia zmluvných partnerov.


... celý článok ...

Zákonník práce - výkon odborovej činnosti

Základné zásady
Zamestnanci alebo zástupcovia zamestnancov majú právo na poskytovanie informácií o hospodárskej a finančnej situácii zamestnávateľa a o predpokladanom vývoji jeho činnosti, a to zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase. Zamestnanci sa môžu vyjadrovať a predkladať svoje návrhy k pripravovaným rozhodnutiam zamestnávateľa, ktoré môžu ovplyvniť ich postavenie v pracovnoprávnych vzťahoch.
Zamestnanci a zamestnávatelia majú právo na kolektívne vyjednávanie; v prípade rozporu ich záujmov zamestnanci majú právo na štrajk a zamestnávatelia majú právo na výluku. Odborové orgány sa zúčastňujú na pracovnoprávnych vzťahoch vrátane kolektívneho vyjednávania. Zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník sa zúčastňujú na pracovnoprávnych vzťahoch za podmienok ustanovených zákonom. Zamestnávateľ je povinný umožniť odborovému orgánu, zamestnaneckej rade alebo zamestnaneckému dôverníkovi pôsobiť na pracoviskách.

... celý článok ...

© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA